Lastenverhoging Woensdrecht blijft beperkt

Wethouder Henk Kielman
Foto: Jan Krijtenburg

Wethouder Henk Kielman presenteerde donderdag, in het bijzijn van burgemeester Adreiaansen, de begroting 2021, voorzichtig optimistisch voor 2022 en met veel onzekerheden voor de volgende jaren.

Begroting en maatregelen

Donderdagmiddag presenteerde wethouder financiën Henk Kielman de begroting 2021. Een begroting met zwarte cijfers met een voorzichtig optimisme voor de komende jaren maar met ook veel onzekerheden.
Om de gemeentelijke ambities, behoud van kwaliteit en behoud van alle voorzieningen en daarnaast rode cijfers te voorkomen, is besloten om maatregelen te treffen.

Samen door

Henk Kielman: “ – Samen door – blijft het devies met Raad, College, de gemeentelijke organisatie en onze inwoners. Het college heeft gekozen voor behoud van kwaliteit en behoud van voorzieningen voor de komende jaren in alle kernen. Daarbij is het wel noodzakelijk om in de begroting de benodigde kosten en opbrengsten met elkaar in balans te brengen. Daarvoor is een ambitieus maar realistisch actieplan opgesteld”.

Een greep uit de acties

  • We varen met de begroting scherp aan de wind met de wetenschap dat het aandeel van het sociaal domein in de begroting groot is (>50%) terwijl er vanuit de overheid te weinig geld naar de gemeenten komt. Voor 2021 is er de opgave om de uitgaven van alle programma’s in de begroting, en dus ook de WMO en Jeugd, goed in de gaten te houden en waar nodig actie te ondernemen.
  • Kwaliteit behouden is de ambitie van het college. Dat betekent dat we de dienstverlening, de veiligheid, het onderhoudsniveau en de voorzieningen in de kernen op peil houden; dat is een mooi uitgangspunt maar het kost wel geld.
  • Afval: de vervuiler betaalt en goed scheiden loont. Het ophalen en verwerken van afval moet kostendekkend worden en dat is nu nog niet het geval. Onder andere de kosten voor het ophalen van papier en groenafval zijn gestegen. Daarom gaat het vaste tarief van € 150,- naar € 175,-. De variabele tarieven blijven gelijk zoals ook de tarieven voor de milieustraat.
  • Belastingen en leges: de rioolheffing wordt volledig kostendekkend. Het tarief van een perceel van € 196,- , zoals het de afgelopen drie jaar gebleven is, gaat nu naar € 203,50. De OZB belasting wordt verhoogd met 8,42% extra naast de inflatiecorrectie van 1,58% wat een verhoging van 10% totaal oplevert. Dit is, na veertien jaar geen verhoging toegepast te hebben met uitzondering van de inflatiecorrectie, een forse verhoging, maar noodzakelijk om de ambities waar te maken en daarbij structureel de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. De totale lastendruk voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht zal gemiddeld voor de OZB met ongeveer € 27,- per jaar omhoog gaan. Hondenbelasting en toeristenbelasting veranderen niet. Legeskosten worden alleen met de inflatiecompensatie verhoogd. De legeskosten voor marktkooplieden worden niet verhoogd omdat deze groep door de corona extra zwaar getroffen is.
  • Bedrijfsvoering: ook de organisatie blijft streven naar optimale efficiëntie met structurele taken op alle aspecten door de gehele organisatie heen. Service, dienstverlening, veiligheid blijven hoog in het vaandel staan. Een gedeelte van de efficiëntieverhoging zal behaald worden door een goede samenwerking met andere gemeentes in de regio. Wethouder Kielman verwacht niet dat het financieel zwaar weer, waar de gemeente Bergen op Zoom in verkeerd, veel invloed zal hebben om de gemaakte afspraken voor wat betreft de samenwerking voor efficiëntieverhoging. Burgemeester Adriaansen benadrukte ook nog dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen door bezuinigingen.

Samenvattend

“De begroting 2021 is realistisch, ook voor de jaren daarna. Er ligt een fikse opgave voor alle betrokkenen; achterover leunen is er niet bij. Zeker ook niet ten gevolge van de Corona-crisis en de voornemens voor het herijken van het gemeentefonds door de overheid. Onzekerheden blijven.
Voor wat betreft de lasten van onze inwoners; ja, die gaan nu omhoog na vele jaren van een minimale stijging. Voorzieningen in stand houden kost geld en dat moeten we opbrengen in de geest van “samen door”. De lasten voor onze inwoners gaan omhoog maar Woensdrecht blijft een goedkope gemeente met veel kwaliteit. Zeker 85% van alle gemeenten zijn, ook met deze maatregelen, nog steeds duurder dan Woensdrecht “ besluit verantwoordelijk portefeuillehouder Henk Kielman.

De begroting 2021 wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november.

Reacties