Evaluatie subsidiebeleid gemeente Woensdrecht

Foto: Jan Krijtenburg

De gemeente Woensdrecht heeft het subsidiebeleid geëvalueerd op effectiviteit, werkbaarheid, doelgerichtheid en helderheid.

Uit de enquête die organisaties die subsidie ontvangen hebben ingevuld, blijkt dat het beleid positief scoort op al deze
punten.

In september 2019 is gestart met de evaluatie van het subsidiebeleid. Geconcludeerd kan worden dat de gemeente op een goede manier uitvoering geeft aan het subsidiebeleid.

Bekendheid

De bekendheid en informatievoorziening over het subsidiebeleid is goed. Duidelijke voorlichting over het subsidiebeleid, navraag doen of er onduidelijkheden zijn en aangeven bij wie verenigingen terecht kunnen met eventuele vragen, zijn aanbevelingen die gedaan worden. Verenigingen ook actief wijzen op eenmalige subsidies, is een andere aanbeveling.

Indienen aanvraag

Het merendeel geeft aan te weten waar de verordening en de nadere regels te vinden zijn.
Verenigingen en organisaties geven aan dat het duidelijk is hoe een aanvraag ingediend moet worden en het gemakkelijk is. De gemeente Woensdrecht is duidelijk aan welke vereisten en criteria een subsidieaanvraag moet voldoen. 84% van de respondenten vindt dat de gemeente Woensdrecht bij het besluit duidelijk heeft aangegeven aan welke eisen en prestaties er voldaan moet worden. Ruim 80% geeft aan deze eisen en prestaties ook reëel te vinden.

Tevredenheid

Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek geeft in een reactie aan blij te zijn met de resultaten: “Wij bedanken de organisaties die mee hebben gedaan aan het onderzoek.

We subsidiëren activiteiten van verenigingen, stichtingen en organisaties omdat zij een maatschappelijk doel ondersteunen. Het is fijn om te merken dat dit gewaardeerd wordt en dat het beleid werkt. Met de feedback uit de enquête kunnen we er samen voor zorgen dat het subsidiebeleid nog beter wordt.”

Subsidiebeleid

De evaluatie betrof de Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016 (ASV), die op 3 december 2015 door de gemeenteraad van Woensdrecht is vastgesteld. De ASV en het beleid zijn in werking getreden op 1 januari 2016. Begin 2021 wordt het nieuwe, aangepaste subsidiebeleid aan college en gemeenteraad voorgelegd.

Reacties