Gemeentelijk rioleringsplan speelt in op klimaatstresstest

Foto: PB

Onlangs het heeft het college het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 en de klimaatstresstest aan de gemeenteraad aangeboden.

Het gemeentelijk rioleringsplan is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft en dient ter onderbouwing van de rioolheffing. De klimaatstresstest brengt de kwetsbaarheden m.b.t. overstromingen, wateroverlast door extreme neerslag, hitte en droogte binnen de gemeente in beeld.

Met de blik vooruit …

Om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen om ons heen, is het wenselijk om het gemeentelijk rioleringsplan periodiek te actualiseren. Zo is bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. De actualisatie wordt gepresenteerd in het rapport ‘GRP Woensdrecht 2020-2023 – samen schakelen naar een toekomstbestendige waterketen’ dat u na vaststelling door de gemeenteraad terug kunt vinden op de gemeentelijke website.

Wethouder Van Agtmaal: “Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van (afval)water vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren.”

… en met oog voor het verleden …

De gemeente is de afgelopen periode volop bezig geweest met het uitvoeren van haar basistaken op het gebied van water en riolering. Zo is ook bij nieuwbouwprojecten actief (mee)gewerkt aan de aanleg van een toekomstbestendig watersysteem.
Daarnaast is een klimaatstresstest uitgevoerd en zijn de water- en rioleringsvoorzieningen zoals riolen, kolken, rioolgemalen, randvoorzieningen en wadi’s,planmatig gereinigd, geïnspecteerd en daar waar nodig gerepareerd of vervangen.

… koersen we naar een klimaatbestendige, professionele en participerende waterketen …

Met een nieuw gemeentelijk rioleringsplan geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en grondwater. In het verlengde hiervan hebben we de ambitie om bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie. Om droge voeten te houden, zullen we ervoor moeten zorgen dat minder regenwater in het riool terecht komt. Om hieraan invulling te geven, wordt het vasthouden en infiltreren van zoveel mogelijk water op openbaar én particulier terrein nagestreefd.

Het klimaatbestendig maken van de bebouwde omgeving kunnen de gemeente en het waterschap niet alleen. Aangezien een groot deel van de bebouwde omgeving in handen is van particulieren en bedrijven, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Hiervoor is een intensieve samenwerking nodig met inwoners,  woningbouw- vereniging en overige bedrijven en organisaties.

De gemeente Woensdrecht is al jaren bezig om zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen te nemen om de gemeente veilig en gezond te houden. Door het uitvoeren van de klimaatstresstest beantwoordt de gemeente Woensdrecht aan de eerste ambitie van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie door de kwetsbaarheden van de vier klimaataspecten overstromingen, wateroverlast door hevige neerslag, hitte en droogte binnen de gemeente in
beeld te brengen. De klimaatstresstest is tot stand gekomen met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant.

… door voortvarend aan de slag te gaan …

De gemeente verricht zelfstandig of in samenwerking met haar (water)partners activiteiten en/of maatregelen om invulling te geven aan de ambities en watertaken in het gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023. Deze bestaan onder andere uit plannen en onderzoeken, beheer en (regulier) onderhoud, vervangingen én ondergrondse en bovengrondse verbetermaatregelen.

Zo zijn maatregelen op termijn te verwachten op onder andere de volgende locaties:
– buisverruiming Antwerpsestraat,
– zoeklocatie waterberging Beukendreef en afkoppelen Grensstraat te Putte,
– waterberging Verlengde Duinstraat/Plesmanlaan te Hoogerheide,
– waterberging aan De Vuurdoorn te Woensdrecht,
– afkoppelen Demerstraat en Bergsestraat te Huijbergen,
– buisverruiming Dominicanenstraat,
– zoeklocatie waterberging Augustijnenstraat te Ossendrecht.

… tegen aanvaardbare kosten.

Om de verwachte lasten te kunnen dekken, zal in de planperiode een rioolheffing van €196, – per jaar voor een meerpersoonshuishouden benodigd zijn.

Wethouder Kielman: “We zijn blij dat we voor nu een kostendekkende rioolheffing zonder lastenstijging voor de burger kunnen handhaven. Uiteraard dienen we rekening te houden met onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing kunnen beïnvloeden, zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie.”

Reacties