Gemeentebegroting 2019 gepresenteerd

Foto: Jan

Dinsdagmiddag presenteerde wethouder Henk Kielman de begroting 2019 met het meerjarenperspectief tot en met 2022.

De begroting 2019 toont een positief begrotingssaldo, met tevens een financieel gezond meerjarenperspectief.

Bij de presentatie van de begroting 2019 gaf de verantwoordelijk portefeuillehouder aan dat hij blij is met de positieve cijfers. “ Ondanks een tegenvallende septembercirculaire ( € 422.000 lager dan bij de meicirculaire werd voorzien) heeft het beleid van de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. “ We komen uit een moeilijke periode met heel veel bezuinigingen en ombuigingen de afgelopen jaren. Alle inspanningen van het college en de raad hebben ertoe geleid dat we nog steeds een gezond financieel beleid hebben” aldus wethouder Kielman.

“De reservepositie van de gemeente is door het gevoerde beleid solide. Ook voor het sociaal domein is er voldoende reserve opgebouwd waarmee onverwachtse tegenvallers kunnen worden opgevangen. Voor de mensen die onder de lageinkomensgrens leven zijn voldoende middelen gereserveerd, zodat degene die hulp behoeven deze ook daadwerkelijk krijgen”. vervolgt Henk Kielman.

Kwaliteitsslagen

Afgelopen periode zijn opnieuw diverse kwaliteitsslagen doorgevoerd. Waarbij we rekening houden met de nieuwe ontwikkelingen van de rijksoverheid (waarbij nog meer autonomie van de gemeenten wordt verwacht). Het college heeft ervoor gezorgd dat de Programmabegroting 2019 naadloos aansluit op het collegewerkprogramma 2018-2022.
Hierdoor kan het voorgenomen beleid worden uitgevoerd.

 

 

 

Investeringen

Voor 2019 is een totaal aan investeringen begroot van ruim 6 miljoen.

Enkele grotere uitgaven in 2019 zijn:
– Renovatie basisscholen op Dreef in Putte en de Boemerang in Hoogerheide € 1.700.000;
– Project Scheldeweg Noord €1.000.000;
– Rioolbeheer € 904.000;
– Onderhoud wegen €1.000.000;
– Uitvoeringsprogramma openbare verlichting € 345.000.

Gemeentelijke belastingen

Ook voor 2019 worden de gemeentelijke belastingen niet verhoogd met uitzondering van de inflatiecorrectie van 1,7%.” Al 13 jaar worden de lasten van onze burgers hierdoor niet verhoogd” aldus Kielman

Hondenbelasting omlaag

Zoals in het collegewerkprogramma afgesproken moeten de kosten en opbrengsten van de hondenbelasting in evenwicht zijn. Het tarief voor de eerste hond bedraagt in 2019 € 40 (was €47,50) elke volgende hond € 70 (was €80). De kosten die met de hndenbelasting gedekt moeten worden zijn onder andere het onderhoud aan de uitlaatstroken en bijvoorbeeld de afvalbakken voor zakjes hondenpoep.

Afvalstoffenheffing (prijs ophalen restafval 50% omhoog)

In 2019 stijgen de kosten van afvalinzameling- en verwerking aanzienlijk. Dit noopt tot maatregelen. “Het college doet de raad voorstellen vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Dit houdt in dat de variabele kosten verhoogd worden en de vaste kosten contant blijven. De tarieven voor het ledigen van een restafval container van 240 liter gaat van €4 naar €6, en die van 140 liter gaat van € 2,35 naar € 3,50 per lediging. Onze inwoners kunnen de variabele kosten zelf actief beïnvloeden door hun afval goed te scheiden” besluit Kielman.

 

Reacties

article
9846
Gemeentebegroting 2019 gepresenteerd
Dinsdagmiddag presenteerde wethouder Henk Kielman de begroting 2019 met het meerjarenperspectief tot en met 2022.
https://woensdrecht.nieuws.nl/gemeentebegroting-2019-gepresenteerd/
2018-10-10T08:18:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/384/2018/10/09191930/20181009_Hoo_Kielman.jpg
Gemeente Begroting
Gemeente, Hoogerheide, Nieuws