Woensdrecht gaat samen met ondernemers aan de slag

Raadhuisstraat Hoogerheide
Foto: Jan Krijtenburg

Prestatieonderzoek winkelgebieden Woensdrecht biedt interessante mogelijkheden.

De provincie Noord-Brabant heeft begin 2019 het initiatief genomen om met de regio’s in de provincie inzicht te verkrijgen in het functioneren van de winkelgebieden in de gehele provincie. Voor dit inzicht is onderzoek uitgevoerd naar de zogenaamde koopstromen (hoe en waar winkelt de consument en hoeveel besteedt de consument) en de winkelomzetten (economisch functioneren) van winkelgebieden.

Dinsdagmiddag presenteerde portefeuillehouder economische zaken Henk Kielman de resultaten van het onderzoek met tevens de opmerkingen vanuit het college van burgemeester en wethouders.

Verschillende onderzoekrapportages: regio, gemeente, dorpen

Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek op deze wijze is uitgevoerd, in samenspraak met de regio’s, gemeenten, kennisinstellingen en brancheorganisaties. Iedere gemeente heeft haar eigen unieke situatie en regionale concurrentie. De basisinformatie voor elke regio in Noord-Brabant is door de provincie in partnerschap met de lokale Rabobanken, Platform De Nieuwe Winkelstraat (een onafhankelijk kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland)en onderzoeks- en adviesbureau Ik Onderneem!, onderzocht.

De basisrapportages Prestatieonderzoek West-Brabant (regionaal rapport) en het Prestatieonderzoek Woensdrecht (gemeente rapport) zijn door de provincie Noord-Brabant en de Rabobanken gefinancierd.

Onderzoeksmethodiek

De onderzoeken zijn gebaseerd op zogenaamde ‘big data’(een verzameling van gegevens) uit pintransacties van consumenten en data over loopstromen afkomstig van mobiele telefoons en tenslotte jaarstukken en omzetgegevens van winkelbedrijven. Hierbij is rekening gehouden met privacybescherming en zijn de gegevens onpersoonlijk gemaakt.

Met de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in de gemeente Woensdrecht zijn voorafgaand aan het maatwerkonderzoek de lokale uitdagingen en specifieke vragen benoemd. De maatwerkrapportage is gefinancierd door de gemeente Woensdrecht en geeft informatie over de winkelvoorzieningen in de kernen Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht en Putte. Omdat maximaal vier postcodegebieden deel uit konden maken van het maatwerkonderzoek, is de kern Woensdrecht buiten beschouwing gelaten (er is beperkt winkelaanbod en ligt aangegroeid tegen Hoogerheide). De onderzoekrapportage voor onze gemeente is in augustus 2019 opgeleverd.

Kanttekeningen

“Een eerste belangrijke kanttekening die we maken is de gedateerdheid van de bronnen die door Rabobank beschikbaar zijn gesteld.
Samen met de ondernemers-vertegenwoordigers hebben we dit uitvoerig besproken met het onderzoeksbureau. Maar een feit is dat recentere data eenvoudigweg op deze schaal voor dit onderzoek niet beschikbaar zijn.

Ook hebben we het bureau recente gegevens over het winkelaanbod in onze gemeente verstrekt. Het bureau heeft de enigszins gedateerde bronnen en het recente winkelaanbod niet goed op elkaar kunnen afstemmen. Dat komt vooral omdat met de big data deze specificaties niet gemaakt kunnen worden. Het bureau concludeert dan ook onjuist als het gaat om bijvoorbeeld winkelleegstand “aldus wethouder Kielman.

“Een tweede belangrijke kanttekening hebben we gemaakt bij het ontbreken van buitenlandse bestedingen (vooral Belgische), met name voor de winkels in Putte. Maar een feit is dat de pinbetalingen van buitenlandse consumenten niet voor big data van Rabobank beschikbaar zijn. Ook het ontbreken van bestedingen van migranten die niet zijn ingeschreven in de gemeente Woensdrecht vinden we een gemis in de toegepaste
methodiek.

Om redenen hiervan zijn we wat terughoudend over de conclusies die het onderzoeksbureau hierover schrijft. Naar onze opvatting is in het onderzoek te weinig rekening gehouden met deze bestedingen. We vinden dat een gemis “vervolgt Kielman.

Verder mee aan de slag

“We hechten zeer aan de bruikbare informatie die het onderzoek heeft opgeleverd. Het biedt de gelegenheid om samen met de ondernemersverenigingen hierover verder in gesprek te gaan en om de onvolledigheid van de conclusies of te voorbarige conclusies te nuanceren. Daar richten we ons volgend jaar op, zodat we met de meest actuele en betrouwbare informatie aan de slag kunnen met de actualisatie van de Detailhandelsvisie
Woensdrecht” aldus wethouder Kielman.

“Samen met de ondernemersverenigingen gaan we nu verder aan de slag om tot gezamenlijke vervolgstappen te komen die kunnen bijdragen aan behoud en versterking van het winkelaanbod in alle dorpen. Het is een gedeelde overtuiging met ondernemers dat de winkelvoorzieningen belangrijk bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen” besluit wethouder Kielman.

Reacties