Uniforme regels voor kabel- en leidingwerkzaamheden

Foto: Jan Krijtenburg

Een nieuwe Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI), voor kabel- en leidingwerkzaamheden, wordt aangeboden aan de gemeeteraad.

Bij zowel de gemeente als bij de netwerkbeheerders, is er behoefte aan uniformiteit van de regelgeving rondom kabel- en leidingwerkzaamheden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) ter vaststelling aan gemeenteraad aan te bieden.

Achtergrond

In de openbare ruimte vinden regelmatig werkzaamheden plaats voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden hebben een directe relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en straten, omleidingen van het verkeer en hinder voor gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden. Het is daarom belangrijk dat de gemeente het juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie en handhaving met betrekking tot deze werkzaamheden op een adequate wijze gevoerd kan worden. Er is, zowel bij de gemeente als bij de netbeheerders, behoefte aan uniformiteit van de regelgeving.

Noodzaak nieuwe regelgeving

De ondergrond van de openbare ruimte raakt steeds voller met een groot aantal kabels en leidingen. Denk maar aan kabels en leidingen voor telecommunicatie, water, stroom etcetera. De verschillende partijen hebben allemaal andere belangen en uitgangsposities. De gemeente heeft de coördinerende rol voor het goed verloop van de werkzaamheden. Door het instellen van de AVOI wordt iedere aanvraag van elke netwerkbeheerder eenduidig behandeld. Voor de gemeente wordt het toezicht en de handhaving hiermee ook uniform. Ook worden de kosten en de overlast beperkt wanneer planning, voorbereiding en uitvoering beter op elkaar afgestemd worden.

Wethouder Van Agtmaal: “Met de vaststelling van de AVOI wordt de gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van alle ondergrondse infrastructuur middels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. Ondanks de verschillende uitgangsposities van partijen, wordt door de gemeente harmonisering en uniformering van de uitvoering van werkzaamheden nagestreefd.”

Vervolg

De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren is nu vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De volgende stap is vaststelling door de gemeenteraad. Vervolgens zullen de leges aangepast dienen te worden. In de huidige situatie wordt namelijk verschil gemaakt tussen aanvragen van telecom- en nutsbedrijven. Ook dit wordt uniform met de AVOI.

Reacties