‘In Our Fathers Footsteps’ bezoekt Woensdrecht

Zaterdagmiddag bezocht een groep van zo’n zestig Canadezen, familieleden van Canadese oorlogsveteranen, de gemeente Woensdrecht.

Click HERE for the English version of this article

In Our Fathers Footsteps

De herdenkingstocht ‘In Our Fathers Footsteps’ is een initiatief van Karen Hunter wiens vader in de 2e wereldoorlog als Canadees militair meevocht bij de bevrijding van Nederland.
Na de oorlog sprak hij nooit over zijn tijd in de oorlog maar bij de 40 jarige herdenking van de bevrijding is hij met zijn vrouw naar Nederland gegaan en bezochten zij ook de Nederlandse familie waar hij een tijd ingekwartierd was geweest na de oorlog.
Ook bij de 50ste herdenking is hij weer naar Nederland gekomen en pas daarna begon hij wat te vertellen over wat hij meegemaakt had. Vier jaar later, op zijn 80ste verjaardag had hij een bijzonder cadeau voor Karen, namelijk zijn memoires “The War Years”.
In 2009 is de vader van Karen overleden maar zijn memoires zijn haar inspiratie voor het organiseren van ‘In Our Fathers Footsteps’

September 2022 is het 75ste jubileum (plus de twee corona lockdown jaren) van de bevrijding, maar weinig veteranen zullen dit nog kunnen meemaken.
Karen vindt dat het, als kinderen en kleinkinderen van deze veteranen, nu hun beurt is voor de herdenking, als eerbetoon aan de veteranen, als viering van de vrede en de vriendschap tussen Canada en Nederland. Vandaar nu ‘In Our Fathers Footsteps’

‘In Our Fathers Footsteps’ is een spiritueel, cultureel en educatief evenement waarbij van 7 tot 19 september in totaal zo’n zestig kilometer gelopen wordt langs de routes die de Canadese troepen in de 2e wereldoorlog gvolgd hebben. Gedurende deze tocht worden belangrijke locaties langs deze routes bezocht.

Van het gemeentehuis naar het oorlogsmonument

De groep Canadezen werd in de kapel van het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Steven Adriaansen en rond half vier vertrokken de Canadezen, samen met de burgemeester en enkele lokale politici, vanaf het gemeentehuis met hun wandeling, voorafgegaan door de indrukwekkende ‘Interscaldis Pipes & Drums’ die met hun doedelzakken en drums iedereen duidelijk maakte dat er wat bijzonders aan kwam.

De stoet liep door de Raadhuisstraat, naar de rotonde met de silhouetten van de Canadese soldaten. Vervolgens volgden ze de Nieuweweg naar het oorlogsmonument in Woensdrecht.

Bij het monument werd een korte ceremonie gehouden, waarbij ook een uit Canada meegebrachte ‘Canadian Remembrance Torch’ geplaatst werd.

Na afloop van de ceremonie bij het monument trok de stoet nog iets verder Woensdrecht in, waarna de tocht bij café Steffies eindigde.

De Canadian Remembrance Torch

Drie studenten aan de McMaster University in Hamilton in Ontario hebben de De Canadian Remembrance Torch ontworpen en gemaakt. De Torch die bij dit evenement gebruikt werd is de originele Canadian Remembrance Torch. na afloop blijft er een replica van de Torch in Nederland achter en het origineel gaat weer mee naar Canada. De vlam voor de Canadian Remembrance Torch is ontstoken aan de Centennial Flame in Ottawa en met Air Canada naar Nederland gevlogen.

De Canadian Remembrance Torch werd bij een bezoek aan paleis het Loo in Apeldoorn door de oudste deelnemer (84 jaar oud) overhandigd aan prinses Margriet die hem op haar beurt overdroeg aan de jongste deelnemer (26 jaar oud) om daarmee het overdragen van de herdenking aan de jongere generatie te symboliseren.

De deelnemers

Alle deelnemers zijn kinderen of kleinkinderen en andere familie van Canadese veteranen uit de 2e wereldoorlog. Een van de deelnemers, Eileen Forestell, vertelde haar verhaal.


Ze vertelde dat haar vader John (Jack) Forestell sergeant major was bij het Algonquin Regiment uit Noord Ontario. Hij vocht mee bij de landing in Normandië en maakte deel uit van de Canadese divisie die meevocht voor de bevrijding van Nederland.
Na de oorlog was hij tot september 1945 ingekwartierd in Wierden en daarna tot tot januari 1946 in Bussum voor hij weer naar Canada terug kon en hij het leger verliet. In 1989 is John (Jack) Forestell overleden.

Foto’s van de vader van Eileen Forestell (met dank aan  Eileen Forestell)

Nu bezoekt ze de routes die haar vader in de oorlog afgelegd heeft. Haar vader heeft nooit veel over de oorlog willen praten en wat zij weet van de oorlog heeft ze uit een boek over het regiment waar haar vader in vocht.

De laatste dagen van het evenement.

Het bezoek aan Woensdrecht maakt deel uit van het laatste gedeelte van ‘In Our Fathers Footsteps’ rond de Slag om de Schelde. Zondag wordt Bergen op Zoom bezocht. Burgemeester Frank Petter zal de Canadezen daar verwelkomen en ’s morgens wordt daar een korte plechtigheid gehouden. Daarna krijgen de deelnemers de gelegenheid afzonderlijke graven te bezoeken. In de middag verkennen de deelnemers het oude centrum van Bergen op Zoom.
Maandag is het evenement afgelopen en vliegen de Canadezen weer terug naar Canada.

Links

Meer foto’s in de fotoserie bovenaan dit artikel


English version of the article

 

On Saturday afternoon, a group of about sixty Canadians, relatives of Canadian war veterans, visited the municipality of Woensdrecht.

In Our Fathers Footsteps

The memorial tour ‘In Our Fathers Footsteps’ is an initiative of Karen Hunter, whose father fought as a Canadian soldier in the liberation of the Netherlands during the 2nd World War.
After the war he never spoke about his time in the war, but at the 40th anniversary of the liberation he went to the Netherlands with his wife and they also visited the Dutch family where he had been billeted for a while after the war.
He also came back to the Netherlands for the 50th commemoration and only after that visit he did start to tell something about what he had experienced. Four years later, on his 80th birthday, he had a special gift for Karen, his memoir “The War Years”.
In 2009 Karen’s father passed away but his memoirs are her inspiration for organizing ‘In Our Fathers Footsteps’

September 2022 is the 75th anniversary (plus the two corona lockdown years) of the liberation, but few veterans will be able to experience this.
Karen believes that, as children and grandchildren of these veterans, it is now their turn for the memorial, as a tribute to the veterans, as a celebration of peace and friendship between Canada and the Netherlands. Hence now ‘In Our Fathers Footsteps’

‘In Our Fathers Footsteps’ is a spiritual, cultural and educational event in which, from 7 to 19 September, a total of about sixty kilometers will be walked along the routes followed by Canadian troops during the 2nd World War. During this tour, important locations along these routes are visited.

From the town hall to the war memorial

The group of Canadians was received in the chapel of the town hall by mayor Steven Adriaansen and around half past three the Canadians, together with the mayor and some local politicians, left the town hall for the walk to the war memorial, preceded by the impressive ‘Interscaldis Pipes & Drums’ who made it clear to everyone that something special was coming with their bagpipes and drums.

The procession walked through Raadhuisstraat, to the roundabout with the silhouettes of the Canadian soldiers. They then followed the Nieuweweg to the war memorial in Woensdrecht.

A short ceremony was held at the memorial, including a Canadian Remembrance Torch brought from Canada.

After the ceremony at the monument, the procession moved a little further into Woensdrecht, after which the tour ended at café Steffies.

The Canadian Remembrance Torch

Three students at McMaster University in Hamilton, Ontario designed and built the The Canadian Remembrance Torch. The Torch used in this event is the original Canadian Remembrance Torch. afterwards a replica of the Torch will be left behind in the Netherlands and the original will be taken back to Canada. The flame for the Canadian Remembrance Torch was lit at the Centennial Flame in Ottawa and flown to the Netherlands with Air Canada.

During a visit to Het Loo Palace in Apeldoorn, the Canadian Remembrance Torch was handed over by the oldest participant (84 years old) to Princess Margriet, who in turn handed it over to the youngest participant (26 years old) in order to symbolize the transfer of the commemoration to  the younger generation.

The participants

All participants are children or grandchildren and other family of Canadian veterans of the 2nd World War. One of the participants, Eileen Forestell, told her story.

She mentioned that her father John (Jack) Forestell was a sergeant major in the Algonquin Regiment in Northern Ontario. He fought in the Normandy landings and was part of the Canadian division that fought for the liberation of the Netherlands.
After the war he was billeted in Wierden until September 1945 and then in Bussum until January 1946 before he could return to Canada and left the army. John (Jack) Forestell passed away in 1989.

Photos of Eileen Forestell’s father (courtesy of Eileen Forestell)

Now she visits the routes that her father traveled during the war. Her father never wanted to talk much about the war and what she knows about the war she got from a book about the regiment her father fought in.

The last days of the event.

The visit to Woensdrecht is part of the last part of ‘In Our Fathers Footsteps’ around the Battle of the Scheldt. Bergen op Zoom will be visited on Sunday. Mayor Frank Petter will welcome the Canadians there and a short ceremony will be held there in the morning. Afterwards, participants will have the opportunity to visit individual graves. In the afternoon the participants explore the old center of Bergen op Zoom.
The event will end on Monday and the Canadians will fly back to Canada.

Links

More photos in the photo series at the top of this article

Reacties

Cookieinstellingen