Speerpunten van het handhavingsbeleid 2018 in Woensdrecht bekend

Foto: Regioactueel

Voor de toezicht- en handhavingstaken van de gemeente wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staat welke handhavingstaken prioriteit krijgen en hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet.

In 2018 wordt er prioriteit gesteld aan o.a. asbestverwijdering door particulieren, huisvesting van arbeidsmigranten, evenementenvergunningen en meldingen in de openbare ruimte. Verder wordt er extra ingezet op handhaving van de Opiumwet, aanpak van georganiseerde criminaliteit en handhaving van het kapverbod.

Handhaving algemeen

Er worden landelijke wetten en gemeentelijke verordeningen gemaakt om veilig, gezond en prettig te leven. Uiteraard moeten deze regels en wetten dan wel nageleefd worden. De gemeente heeft een groot aantal handhavingstaken om dit behouden en te bevorderen. Denk daarbij aan toezicht houden en handhaven op het gebied van milieu, bouw, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid. Nauwe samenwerking met professionals (zoals politie, OM, brandweer, belastingdienst, OMWB, GGD en RIEC) en vrijwilligers (o.a. de buurtpreventie en dorpsplatforms) is van groot belang. Voor gericht toezicht en effectieve inzet van de beschikbare capaciteit, wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Handhaving uitvoeringsprogramma 2018

In het uitvoeringsprogramma staat onder andere beschreven welke prioriteiten er dat jaar gesteld worden. In 2018 gaat het om:

  • Asbestverwijdering door particulieren: Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Om in kaart te brengen hoeveel asbest er binnen de gemeente aanwezig is en waar het op daken ligt, zal in het tweede kwartaal van 2018 een asbestinventarisatie uitgevoerd worden.
  • Huisvesting van arbeidsmigranten: In 2016 en 2017 zijn er al controles geweest op de huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe zijn de omstandigheden waarin deze mensen wonen? Zijn zij geregistreerd bij de gemeente of wordt er toeristenbelasting betaald? Wordt er niet in strijd met het bestemmingsplan gehuisvest etc. De gemeente Woensdrecht heeft inmiddels een goed beeld van de huisvesting van arbeidsmigranten en wil dit in 2018 vasthouden.
  • Evenementenvergunningen: Bij evenementen waar een vergunning voor nodig is, wordt 100% gecontroleerd. Brandveiligheid en de naleving van de drank- en horecawet zijn hierin ook belangrijk.
  • Meldingen in de openbare ruimte: Een groot deel van het toezichthouden in de openbare ruimte gebeurt op basis van meldingen. Hier kunnen we de hulp van inwoners goed bij gebruiken. Structurele inzet van de BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) wordt ingezet op de grootste ergernissen (o.a. aantasting openbaar groen en hondenpoep/loslopende honden).
  • Opiumwet: Bij drugsgerelateerde overtredingen vanuit bedrijfspanden of woningen, heeft de burgemeester volgens het Damoclesbeleid de bevoegheid om het pand te sluiten. In het verleden is dit al vaker gebeurd en ook in 2018 zal streng opgetreden worden tegen drugshandel.
  • Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, tast de veiligheid en leefbaarheid aan en levert schade op voor ondernemers. Samen met onze partners wordt in 2018 verder werk gemaakt van de aanpak van ondermijnende activiteiten.
  • Kapverbod: Het illegaal kappen van bomen en het verstoren van groenstructuren heeft een groot nadelig effect op de woon- en leefomgeving. In 2017 is het Bomenbeleidsplan geïntegreerd in het Groenbeleidsplan en zijn er voor alle kernen opnieuw beschermde structuren vastgesteld. Goede communicatie over het nieuwe beleid in combinatie met de aanpak van illegale activiteiten op dit gebied zijn nu van groot belang om de beschermde structuren te benadrukken en in stand te houden.

Voor bovengenoemde prioriteiten wordt een inschatting gemaakt van het benodigde aantal uren dat de gemeentelijke handhavers hiervoor nodig hebben. De overige uren worden verdeeld over andere handhavingstaken. Burgemeester Adriaansen: “Naast de reguliere handhavingstaken zullen we ook in 2018 weer een thematische integrale handhavingsactie houden met onze ketenpartners. Eerder werden dergelijke acties gehouden op bedrijventerrein De Kooi en camping Hazeduinen.”

Reacties